۱۴ -اسرار تجاری

اسرار تجاری:

اسرار تجاری:

 

کارفرما باید تمام اطلاعات لازم و ضروری را، بدون در نظر گرفتن اسرار تجاری، برای مطابقت با این عنصر مهم، در اختیار افراد زیر قرار دهد:

افرادی که مسئول گردآوری اطلاعات ایمنی فرآیند هستند،

افرادی که به آنالیز خطرات کمک می کنند

افرادی که مسئول توسعه آیین نامه های عملیاتی می باشند

افرادی که در رابطه با واکنش در شرایط اضطراری و ممیزی انطباق فعالیت می کنند، قرار دهد.

******************

الف- اطلاعات بیشتری در اختیار کارکنان قرار دهید

برخی از مدیران معتقدند صرفاً باید اطلاعات ضروری را در اختیار کارکنان قرار داد، لذا در ارائه اطلاعات به آنها سختگیرانه عمل میکنند. این رویکرد، اعتماد کافی و لازم را در کارکنان نسبت به مدیران به وجود نمی آورد. ضروری است صاحبان کسب و کارها درباره محیط کار، اتفاقاتی که رخ میدهد, اهداف شرکت و نیز برنامه هایی که برای تحقق اهداف در حال اجرا است توضیحات کافی را به کارکنان بدهند. در این حالت، نه تنها کارکنان احساس نمیکنند شما در حال مخفی کردن برخی از حقایق هستید، بلکه زمینه برای مشارکت بیشتر آنها در امور و ارائه ایده های خلاق و نوآورانه از سوی آنها فراهم میشود. تقریباً در تمام محیط ها هنگامی که افراد تصور میکنند شما بعنوان مدیر جزئیات را بیان نمیکنید، به روشهای مختلف سعی میکنند به این جزئیات دست یابند و همین امر زمینه ساز بروز شایعات خواهد بود، لذا ترتیبی اتخاذ کنید که کارکنان توضیحات را از زبان شما بشنوند.

ب- اطلاعات را زودتر منتشر کنید

اکثر افراد از غافلگیر شدن متنفر هستند، بویژه هنگامیکه میفهمند اطلاعات از قبل وجود داشته، اما کسی آن را منتشر نکرده است. همانطور که برای شما در مقام یک مدیر، اطلاعات باید بموقع دریافت شود، کارکنان نیز باید برای انجام کارهای خود در زمان مناسب از اطلاعات کافی برخوردار شوند. توجه داشته باشید گفتگو و ارائه اطلاعات کافی در مورد روند امور بر مشارکت نیروی کار و اعتماد آنها به شما می افزاید.

*************

در سیستم ” مدیریت ایمنی فرآیند ” هیچ جیز وجود ندارد که کارفرما را از در اختیار قرار دادن این اطلاعات منع کند.

بایستی کلیه اطلاعات لازم در اختیار افراد مختلف ذیل قرار گیرد:

  • کسانی که اطلاعات ایمنی فرآیند را گردآوری می‌کنند
  • آنهایی که در آنالیز خطرات فرآیند شرکت می‌کنند
  • افرادی که در تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی سهیم هستند
  • کسانی که به تجزیه و تحلیل حوادث می‌پردازند
  • آنهایی که در طرح اضطراری مسوولیت دارند

هیچ چیز نباید مانع دسترسی این افراد به اطلاعات PSM گردد. بر اساس روشهای اجرایی ومقررات مطرح شده در۲۹  CFR 1910.1200(I)(1) through 1910.1200(I)(12) کارکنان و نمایندگان رسمی آنان باید به اطلاعات محرمانه تجاری که مرتبط با  PHA و  دیگر موارد این استاندارد می باشد، دسترسی داشته باشند.

در این رابطه ممکن است در یک قرارداد محرمانه از کارکنان خواسته شود که اطلاعات را فاش نسازند.

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند