۱۱ – تحقیق در حوادث

لازم است حوادثی که باعث انتشار مواد شیمیایی خطرناک شده‌اند یا می‌توانستند منجر به آن شوند، مورد بررسی دقیق قرار گیرند. بر همین اساس  و در برنامه مدیریت ایمنی فرآیند این بررسی باید بلافاصله بعد از حادثه و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از آن صورت گیرد. برای این کار باید یک تیم بررسی حادثه متشکل از افراد آگاه به فرآیند و همچنین افراد باتجربه در تجزیه و تحلیل حادثه ایجاد شده و گزارش لازم را تهیه نمایند. در گزارش باید زمان حادثه، زمان بررسی، توصیف حادثه، فاکتورهای مسبب حادثه و همچنین پیشنهادات لازم ارایه شوند.

در واقع یک بخش مهم و حساس در برنامه مدیریت ایمنی فرایند ، بررسی حوادث جهت تعیین زنجیره وقایع و علت ها می باشد، تا اقدامات اصلاحی تهیه و بکار گرفته شود. اعضای تیم تحقیق بر حادثه عبارتند از:

  • فردی که در فرایند مربوطه متخصص باشد.
  • نماینده پیمانکار (درصورت بروز حادثه برای نیروی پیمانکار)
  • سایر افرادی که دارای دانش و تجربه کافی درخصوص تحقیق و آنالیز حادثه مربوطه هستند

کارفرما باید هر رویدادی که منجر به اغتشاش شده و یا می توانست منجر به رهایش فاجعه بار مواد شیمیایی خطرناک شود را بررسی کند.

گزارش نهایی یک بررسی رویداد می بایست شامل موارد ذیل باشد :

  • تاریخ رویداد
  • تاریخ شروع بررسی
  • توصیفی از رویداد
  • فاکتورهایی که در رویداد تأثیرگذار بوده اند
  • پیشنهادات جهت جلوگیری از بروز حوادث مشابه

باید سیستمی ایجاد شود که به درستی و با سرعت، یافته ها و توصیه های مربوط به گزارش حادثه را ثبت و اجرا نماید. اقدامات اصلاحی و پیشنهادات باید مستند گردد و گزارش باید توسط تمام کسانی که وظایف شغلی آنها مرتبط با یافته های حادثه یا شبه حادثه است، دریافت و مطالعه گردد. کارفرما باید گزارش حوادث را به مدت پنج سال نگهداری نماید.

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند

psm, rbps , osha , ccps