مقاله درس هایی از بحران اتمی فوکوشیما

           Fokoshima Crisis

 

نگاهی به ریشه ها و عوامل وقوع حادثه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن و درس های آموختنی برای مدیریت صحیح شرایطی چنین اضطراری

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند