مقاله درس هایی از مدیریت بحران در ژاپن

               Japan Crisis

مرورحوادث تلخی چون زلزله های کانتو، کوبه و نیگاتا در کشور ژاپن و مرور تجربیات و درس های قابل آموختن از این حوادث

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند