۴ – روشهای عملیاتی

کارفرما با ید جهت انجام ایمن فعالیت ها، آیین نامه های عملیاتی مکتوب که حاوی دستورالعمل های روشنی می باشد را فرآهم  آورد.

نیاز است دستورالعمل‌های عملیاتی به‌صورت مکتوب تهیه و اجرا شوند. دستورالعمل‌ها باید ساده و واضح باشند و چگونگی انجام عملیات ایمن و تعمیر و نگهداری مطلوب را نشان دهند. همچنین باید روش‌های کاری ایمن به منظور کنترل خطرات عملیات در نظر گرفته شوند. برای مثال از سیستم قفل و برچسب بر روی دستگاه‌های فرآیندی استفاده شود و یا به هنگام ورود به محیط‌های بسته، کلیه اصول ایمنی رعایت گردد.  به‌طور کلی دستورالعمل‌ها باید موارد ذیل را پوشش دهند:

این روش های اجرایی باید شرح دقیقی درخصوص اجرای فعالیت های هر فرایند به صورت ایمن ارائه بدهند و منطبق با اطلاعات ایمنی فرایند باشد. OSHA  اعتقاد دارد که روش های اجرایی و وظایف مرتبط با فرایند مورد نظر باید مناسب، واضح و سازگار و مهمتر از همه اینها به درستی به کارکنان اطلاع رسانی شده باشند. روش های اجرایی باید حداقل در برگیرنده موارد ذیل باشند:

مراحل هر فاز عملیاتی

 • شروع به کار اولیه
 • عملیات های روتین
 • عملیات های موقت
 • توقف های اضطراری شامل شرایطی که به توقف اضطراری نیاز است، تعیین مسئولیت‌های اپراتورهای با کفایت درخصوص توقف های اضطراری جهت تضمین اینکه توقف های اضطراری به صورت ایمن و در زمان مناسب اجرا شده اند.
 • عملیات های اضطراری
 • توقف های نرمال (طبیعی)
 • شروع عملیات بعد از یک توقف اضطراری

محور عملیات

 • پیامدهای انحراف
 • قدم های مورد نیاز برای اجتناب از انحرافات یا اصلاح آنها

ملاحظات سلامت و ایمنی

 • خصوصیات و خطرات مواد شیمیایی مورد استفاده در فرایند
 • احتیاط های لازم جهت پیشگیری از تماس با مواد شیمیایی شامل کنترل های مهندسی، کنترل های مدیریتی و وسایل حفاظت فردی
 • کنترل های لازم درخصوص تماس های فیزیکی و آلاینده های هوا
 • کنترل کیفیت مواد خام و کنترل سطوح فهرست اول شیمیایی خطرناک
 • کنترل هر خطر ویژه یا اختصاصی
 • سیستم های ایمنی (مانند قفل های داخلی Interlocks، سیستم های تشخیص دهنده یا آشکار ساز و سیستم های بازدارنده) و عملکرد آنها

جهت اطمینان از دسترس بودن یک مرجع بروز و ایجاد یک پایه برای آموزش های مورد نیاز کارکنان، روش های اجرایی عملیاتی باید در دسترس کارکنانی که در فرایند کار می کنند یا آن را نگهداری می کنند قرار بگیرد. روش های اجرایی عملیات باید در مواقع ضرورت بازنگری گردند تا اطمینان حاصل شود منطبق با تغییرات در مواد شیمیایی ، تکنولوژی، وسایل و تجهیزات فرایند، این روش های اجرایی نیز تغییر کرده اند. برای ممانعت از بکارگیری روش های اجرایی عملیات که اشتباه یا خارج از رده هستند، کارفرمایان باید سالانه صحت و به روز بودن این روش های اجرایی را تایید نمایند. کارفرمایان باید برای کنترل خطرات مربوط به کار، اقدامات کار ایمنی را تعریف کنند (مانند Tag out / Lock out ، ورود به فضاهای کاری بسته، وسایل یا لوله های فرایند باز، کنترل ورود تعمیرکاران، پیمانکاران، پرسنل آزمایشگاه یا دیگر کارکنان پشتیبانی به تاسیسات فرایندی). این اقدامات کاری ایمن  در چارچوب مدیریت ایمنی فرآیند برای کارکنان شرکتی و پیمانکاری بکار می رود.

 

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند
, sop , psm, rbps , osha , ccps