۱ -مشارکت کارکنان

مشارکت کارکنان

کارفرمایان باید برنامه عملیاتی مشارکت کارکنان در برنامه مدیریت ایمنی فرآیند را تهیه نمایند و با کارکنان و نمایندگان آنان در خصوص اجرای PHA و دیگر اجزای مدیریت فرایند مشورت نمایند. همچنین کارکنان و نمایندگان آنان باید به مستندات و اطلاعات آنالیز خطرات فرایند و دیگر اطلاعات مدیریت ایمنی فرایند دسترسی داشته باشند.

بایستی در زمینه پیاده‌سازی مراحل مختلف مدیریت ایمنی فرآیند با آنها مشورت شود. کارفرما می بایست در رابطه با پیاده سازی سیستم آنالیز خطرات فرآیندی و سایر عناصر با کارکنان و نمایندگان آن ها مشورت نماید. پس لازم است که این امکان برای آنها فراهم گردد که به اطلاعات ایمنی فرآیند دسترسی داشته باشند. از طرف دیگر کارکنان بیشتر علاقمند هستند که روش‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی را که خود به نوعی در آن مشارکت داشته‌اند، به‌کار برند. مشارکت کارکنان، در ایجاد حس مالکیت در کارکنان موثر است؛ به‌طوری‌که میزان رفتارهای ایمن آنها را افزایش میدهد، حتی در مواقعی که مستقیما تحت نظارت و سرپرستی نیستند.

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند
psm, rbps , osha , ccps