دوره آموزشی PSSR در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی، میدان گازی تابناک

مراحل اجرای موثر PSSR را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

مرحله اول: آموزش کلیه نیرو های درگیر در جهت آشنایی آنها نسبت به PSSR وظایف خود در قبال اجرای موثر PSSR

مرحله دوم : مشخص نمودن تغییری که می بایست PSSRجهت آن صورت پذیرد.

مرحله سوم: مشخص نمودن نوع PSSR ی که می باست انجام پذیرد ( ساده با فرمت کلی یا پیچیده با فرمتی که جزئیات را شامل می شود)

مرحله چهارم: تعیین تیم PSSR

این تیم می بایست شامل ، رهبر تیم ، رئیس واحد و یا جانشین وی ، مهندسی فرایند ، کنترل فرایند ، سوپروایزر فرایند ، اپراتور فرایند که دانش و مهارت کافی نسبت به فرایند داشته باشد، مهندس مکانیک و نماینده ایمنی می باشد.

مرحله پنجم : تکمیل اسناد و مدارک مربوط به PSSR

مرحله ششم : پیگیری در جهت رفع موارد مطرح شده در PSSR

مرحله هفتم : بهبود مستمر در اجرای PSSR با توجه به سوابق انجام PSSR های موفق

***************

سر فصل دوره “مروری بر ایمنی پیش از راه اندازی و استارت آپ (PSSR)

آشنایی با فازهای یک پروژه و مخاطرات فازهای راه اندازی و استارت آپ
شناسایی خطرات فعالیتهای راه اندازی با تکنیک JSA/ HAZID و آموزش دادن خطرات و اقدامات به پرسنل

الزامات قانونی و استانداردهای لازم برای راه اندازی و استارت آپ ایمن واحد

مدیریت ایمنی فرایند (PSM) و جایگاه  PSSR  در آن

‌  کاربرد مطالعات PSSR در سیستم های فرایندی

نیازمندیهای مطالعات PSSR
روش اجرایی اصولی مطالعات PSSR
نگاهی به دستورالعمل های PSSR موجود در صنایع مختلف
ورودی ها، جلسات، تیم مطالعه و هماهنگی های مورد نیاز مطالعات

روش های راهبری مطالعات PSSR و فرمت کاربرگ ها و چک لیستهای PSSR
آشنایی با Practice Best شرکتهای بزرگ در زمینه انواع روش های اجرایی و چک لیست ها

رفتار شناسی گازها و سیالات پرخطر (N2, H2S, LEL, ) و مقابله با نشت گاز (CASCADE, BA, ESCAPE Mask)
ماهیت حوادث فرایندی در فاز راه اندازی و بررسی حوادث واقعی منجر به فوت در پارس جنوبی