دوره آموزشی PSSR در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی، میدان گازی سرخون و قشم

مروری بر ایمنی پیش راه اندازی:

ابراری در دست کارفرماست که باید برای تأسیسات جدید یا تغییر یافته ( به میزانی که نیاز به تغییر اطلاعات ایمنی فرآیند می باشد) این بررسی “ایمنی قبل از راه اندازی” را انجام دهد.

ضروری است دستورالعمل‌های راه‌اندازی و عملیاتی مورد ارزیابی کامل قرار گیرند تا انتقال به فاز عادی عملیات به‌طور ایمن انجام شود. در فرآیندهای موجود که برای تغییرات لازم متوقف می‌شوند، هرگونه تغییری (به غیر از جایگزینی) باید مطابق با دستورالعمل‌های مدیریت تغییرات صورت گیرد.

لازم است که همواره برای تاسیسات جدید و تاسیساتی که تغییرات عمده در اطلاعات ایمنی فرآیند آنها صورت گرفته است، عملیات بازنگری ایمنی قبل از راه‌اندازی آنها به عمل آید

 

سر فصل دوره “مروری بر ایمنی پیش از راه اندازی و استارت آپ (PSSR)

آشنایی با فازهای یک پروژه و مخاطرات فازهای راه اندازی و استارت آپ
شناسایی خطرات فعالیتهای راه اندازی با تکنیک JSA/ HAZID و آموزش دادن خطرات و اقدامات به پرسنل

الزامات قانونی و استانداردهای لازم برای راه اندازی و استارت آپ ایمن واحد

مدیریت ایمنی فرایند (PSM) و جایگاه  PSSR  در آن

‌  کاربرد مطالعات PSSR در سیستم های فرایندی

نیازمندیهای مطالعات PSSR
روش اجرایی اصولی مطالعات PSSR
نگاهی به دستورالعمل های PSSR موجود در صنایع مختلف
ورودی ها، جلسات، تیم مطالعه و هماهنگی های مورد نیاز مطالعات

روش های راهبری مطالعات PSSR و فرمت کاربرگ ها و چک لیستهای PSSR
آشنایی با Practice Best شرکتهای بزرگ در زمینه انواع روش های اجرایی و چک لیست ها

رفتار شناسی گازها و سیالات پرخطر (N2, H2S, LEL, ) و مقابله با نشت گاز (CASCADE, BA, ESCAPE Mask)
ماهیت حوادث فرایندی در فاز راه اندازی و بررسی حوادث واقعی منجر به فوت در پارس جنوبی