دوره آموزشی PSSR در شرکت نفت و گاز غرب – میدان گازی تنگ بیجار

برنامه  PSSR می بایست قبل از ورود یک ماده شیمیایی خطرناک به فرآیند انجام شده و تأکید کند که :

  • هر یک از کارکنان درگیر در عملیات آموزش های لازم و کامل را دریافت کرده است.
  • تجهیزات و ساختار مطابق با ویژگی های طراحی می باشد.
  • آیین نامه های عملیاتی، ایمنی، تعمیر و نگهداری و شرایط اضطراری در حد کفایت و در محل خود قرار دارد.
  • آنالیز خطرات فرایند (PHA) برای تاسیسات جدید انجام شده و توصیه های ایمنی قبل از شروع کار، بازنگری یا اجرا شده است. برای تأسیسات جدید، برنامه تجزیه و تحلیل خطرات فرآیندی اجرا شده و در تغییرات رخ داده الزامات “مدیریت تغییر” لحاظ شده است.
  • ساخت دستگاه‌های فرآیند مطابق با مشخصات طراحی است.
  • دستورالعمل‌های ایمنی، عملیات، تعمیر و نگهداری و واکنش اضطراری برقرار و کافی می‌باشد.
  • تاسیسات تغییر یافته، شرایط موجود در دستورالعمل‌های مدیریت تغییرات را برآورده می‌سازند.
  • افراد آموزش‌های کامل را در رابطه با عملیات فرآیند فرا گرفته‌اند.

***************

سر فصل دوره “مروری بر ایمنی پیش از راه اندازی و استارت آپ (PSSR)

آشنایی با فازهای یک پروژه و مخاطرات فازهای راه اندازی و استارت آپ
شناسایی خطرات فعالیتهای راه اندازی با تکنیک JSA/ HAZID و آموزش دادن خطرات و اقدامات به پرسنل

الزامات قانونی و استانداردهای لازم برای راه اندازی و استارت آپ ایمن واحد

مدیریت ایمنی فرایند (PSM) و جایگاه  PSSR  در آن

‌  کاربرد مطالعات PSSR در سیستم های فرایندی

نیازمندیهای مطالعات PSSR
روش اجرایی اصولی مطالعات PSSR
نگاهی به دستورالعمل های PSSR موجود در صنایع مختلف
ورودی ها، جلسات، تیم مطالعه و هماهنگی های مورد نیاز مطالعات

روش های راهبری مطالعات PSSR و فرمت کاربرگ ها و چک لیستهای PSSR
آشنایی با Practice Best شرکتهای بزرگ در زمینه انواع روش های اجرایی و چک لیست ها

رفتار شناسی گازها و سیالات پرخطر (N2, H2S, LEL, ) و مقابله با نشت گاز (CASCADE, BA, ESCAPE Mask)
ماهیت حوادث فرایندی در فاز راه اندازی و بررسی حوادث واقعی منجر به فوت در پارس جنوبی

 

دوره اول PSSR شرکت نفت و گاز غرب – میدان گازی تنگ بیجار

دوره دوم PSSR شرکت نفت و گاز غرب – میدان گازی تنگ بیجار

دوره سوم  PSSR شرکت نفت و گاز غرب – میدان گازی تنگ بیجار