راهنمای PSM در صنعت پتروشیمی

راهنمای  آشنایی با اجزاء مدیریت ایمنی فرآیند در صنعت پتروشیمی
     (PSM)راهنمای آشنایی با اجزاء مدیریت ایمنی فرآیند

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند