رویکرد سیستمی در راه ‏اندازی و اهمیت آن

در رویکرد سنتی راه ‏اندازی ابتدا پیش ‏راه ‏اندازی تمامی بخشهای واحد انجام می شد، سپس راه‏ اندازی تمام بخشهای واحد انجام می‏شد و در انتها استارت آپ تمام واحد انجام می شد.

رویکرد فوق، موجب افزایش زمان پروژه می گردید، زیرا در عمل ممکن بود پیش راه اندازی ۹۰% تجهیزات پالایشگاه انجام شده باشد، ولی به علت مشکلات متداول در حین پیش راه اندازی، پیش راه اندازی ۱۰% باقیمانده تجهیزات با تاخیر همراه بوده و این موارد باعث متوقف شدن راه اندازی گردند.

Divide and conquer

در رویکرد سیستمی در راه‏ اندازی:

ابتدا پلنت به تعدادی سیستم تقسیم بندی می شود.

در مرحله بعد، هر سیستم به تعدادی زیر سیستم می شود.

سپس، هر زیر سیستم به تعدادی یونیت تقسیم می شود.

و در سطح آخر یونیت ها به تجهیزات تقسیم بندی می شوند.

در این رویکرد به منظور جلوگیری از اتلاف زمان، پیش راه اندازی، راه اندازی و استارت آپ پلنت هر زیر سیستم مستقل از زیرسیستمهای دیگر انجام می شود.

مزایای استفاده از رویکرد سیستمی در راه اندازی

برای مثال بخش دریای یک پروژه نفتی ممکن است به سیستمها و زیر سیستمهای زیر تفکیک شود.

و در مرحله بعد PP0 Safety/critical systems به یونیتهای زیر تقسیم شود:

سیستمها و زیر سیستمها بایست مطابق یک روش اجرایی مدون شماره گذاری گردند. برای مثال در شرکت توتال از مدرک از الگوی شماره گذاری زیر استفاده می شود.

 

  • “I” (number or letter), identifying the installation, physically independent, managed through a project or sub-project (Wellhead PF 1…۲, Production PF, Off-site, PLANT, part of a PLANT, etc.)
  • “S”, from 0 to 9, identifies the type of system as per defined in GS EP EXP 501 (“Equipment & piping numbering”)
  • “Z”, from 0 to 9, identifies the type of subsystem as per defined in GS EP EXP 501
  • “nn”, from 00 to 99, identifies the subsystem number, when several sub-systems for the same type of sub-system “Z”.

برای مثال PP0 Safety/critical systems به صورت زیر شماره گذاری می شود:

 

Systems PP0Sub-systems PP0
۰۰ PP0 Safety/critical systems۰۰ ۱۰۱ Fire Fighting Area 1۰۰ ۱۰۲ Fire Fighting Area 2۰۰ ۲۰۰ Safety/evacuation equipment

۰۰ ۳۰۱ ESD and F&G Area 1

۰۰ ۳۰۲ ESD and F&G Area 2

۰۰ ۵۰۰ Emergency power generation

۰۰ ۶۰۰ Auxilaries power generation

۰۰ ۷۰۰ Air/gas inst – Hyd. power generat.

۰۰ ۸۰۰ Communication/telecom

۰۰ ۹۰۰ HVAC

۰۲ Produced liquid processing۰۲ ۰۰۰ Separation/manifold/…۰۲ ۳۰۰ transfer (pump, metering, pipe,..)۰۲ ۷۰۰ Oil water processing

۰۲ ۸۰۰ Open/closed drain

۰۳ Gas processing۰۳ ۶۰۰ Gas disposal (Flare/Vent)…
۰۶ Electrical۰۶ ۱۰۱ Power distribution area 1۰۶ ۱۰۲ Power distribution area 2۰۶ ۲۰۱ Lighting area 1

۰۶ ۲۰۲ Lighting area 2

۰۷ Other utilities

۰۷ ۰۰۰ Fuel gas۰۷ ۵۰۰ Chemical storage/injection۰۷ ۸۰۰ Lifting equipment

مطابق متدولوژی OPERCOM شرکت توتال فرانسه، تهیه لیست سیستمها و زیرسیستمها بایست در فاز مهندسی پایه شروع شود و در فاز مهندسی تفصیلی نهایی شده و به تایید کارفرمای اصلی برسد.

حداکثر یک ماه پس از تایید لیست سیستمها و زیرسیستمها و یا پنج ماه پس از شروع فاز مهندسی تفصیلی، مشاور مهندسی بایست محدوده هر زیرسیستم را در مدارک ID&P و One Line Diagram خود و فروشندگان مشخص کند و این مدارک را به تایید کارفرما برساند.

مشاور مهندسی همچنین بایست حداکثر ۴ ماه قبل از شروع عملیات پیش راه اندازی مدارک زیر لیست تجهیزات هر زیر سیستم و اطلاعات تکمیلی (Lines list, Instrument list, Cable schedule) را تهیه و به تایید کارفرما برساند.

**********

با احترام ، علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند