سرفصل دوره بررسی اثرات دومینو در حوادث فرایندی

کد دوره: ۲۱۰۰۳

 1. مقدمه ای بر اثرات دومینو و تعاریف مرتبط
 2. مروری بر حوادث ناشی از اثرات دومینو و آنالیز تخصصی حوادث داخلی
 3. رویدادهای آغازگر اثرات دومینو
 4. -آتش بعنوان آغازگر-انفجار بعنوان آغازگر-رهایش مواد سمی بعنوان آغازگر
 5. مدل سازی اثرات دومینو
 6. روشهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اثرات دومینو
 7. براورد احتمال و شدت
 8. ارزیابی کمی اثرات ناشی از انفجار- مطالعه موردی
 9. مفهوم پرابیت(واحد احتمال) در مطالعات اثرات دومینو
 10. اثرات دومینوی ترکیبی
 11. براوردهای مربوط به ترکش ها
 12. استراتژی های پیشگیری از اثرات دومینو
 13. کار کارگاهی

 

 

****************

کارگاه “اثرات دومینو در حوادث فرآیندی” در کنترل روم فاز ۵و۴ پارس جنوبی