سرفصل دوره ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه

کد دوره:  ۲۱۴۲۲ 

۱-                    فضای آزمایشگاه

۱-۱-ساختمان آزمایشگاه از نظر تهویه و روشنایی و نصب تجهیزات و راه های خروج اضطراری۱-۲- هودهای آزمایشگاهی و سنجش کارآیی آنها ۱-۳- استاندارد تأمین هوا در آزمایشگاه

۲-۱-شناسائی مواد شیمیائی ۲-۲- جدا سازی ، طبقه بندی مواد۲-۳-‌تهیه لیست و مشخصات آنها و MSDS مواد۲-۴- برچسب گذاری۲-۵-ایمنی تشعشعات و خطرات آن و برخورد مناسب با آن

۳-۱-حمل و نقل دستی مواد۳-۲- انبار کردن و حمل و نقل مکانیکی مواد ۳-۳-نگهداری مواد شیمیایی در آزمایشگاه

۵-۱- سیستم های هشدار دهنده۵-۲- آشنایی با انواع سیستم های هشدار دهنده نصب شده در آزمایشگاه و نحوه عملکرد آنها۵-۳- آشنایی با انواع سیستم های ثابت و قابل حمل ایمنی و اطفاء حریق در آزمایشگاه و عملکرد آنها

۶-۱- شناخت پدیده (Back draught)6-2-روش پیشگیری  و مقابله با آن

۷-۱- آشنایی با تجهیزات مناسب و ایمن

۸-۱- آشنایی با چگونگی ضبط و ربط مواد و تجهیزات، ۸-۲-اصول قفسه بندی ، و میزبندی آزمایشگاه از نظر ایمنی و بهداشتی

۹-۱- آشنایی با استانداردهای رایج در آزمایشگاهها

۱۰-۱- آشنایی با شیوه دفع مواد زائد و پسابهادر آزمایشگاه

 

۲-                   مواد شیمیائی و خطرات آن

۳-                   جابجائی مواد

۴-                    وسایل حفاظت فردی

۵-                   سیستم ها ی ایمنی و اطفاء‌حریق

۶-                   پدیده Back draught در فضای بسته آزمایشگاه

۷-                   ایمنی تجهیزات آزمایشگاه

۸-                   ضبط و ربط House keeping

۹-                   استانداردهای آزمایشگاه

۱۰-                   ضایعات مواد

۱۱-                وسایل کمک آموزشی

 

*********************

شناخت عملی مواد شیمیایی صنعتی و آلاینده های محیطی

خطرات شناخت مواد شیمیایی و آلاینده های محیطی

دسته بندی عوامل محیطی بر اساس حالت

راههای ورود مواد شیمیایی به بدن

تحول مواد شیمیایی در درون بدن

ویژگیهای گوناگون مواد شیمیایی

لوزی خطرات مواد شیمیایی و چگونگی استفاده از آن

MSDS  و پرسشهای مهم در هنگام خواندن آن

راههای پیشگیری از تاثیر مواد شیمیایی بر افراد

اقدامات حفاظتی در برابر مواد شیمیایی

روشهای کنترل مواد منتشره در محیط ( مواد مایع )

اشتباهات رایج در برخورد با مواد شیمیایی

محدوده های غلظت تماس با مواد (Exposure Limits) LD , LC, ALARP, …

انواع بیماری های سنتی و مدرن و ویژگیهای آنها

پتانسیلهای خفته افراد برای بیمار شدن

چه اعضایی چه چیزی را جذب میکنند و  در معرض چه خطراتی  هستند(!!!؟)

ردپای مواد شیمیایی در بدن

لزوم غربالگری افراد برای کار در آزمایشگاه به لحاظ مدل های فکری و میزان قانون پذیری

اصول انبارش مواد شیمیایی

الزامات طراحی آزمایشگاه و سیستم تهویه هوا

قوانین ورود و خروج به آزمایشگاه

تجربیات شخصی من از کار در آزمایشگاه