HAZMAT I , II

کد دوره:  ۲۱۴۱۰

HAZMAT I

۱-آگاهی از مواد خطرناک و ریسکهای مربوطه

۲-درک تبعات بالقوه حضور این مواد خطرناک

۳-توانایی شناسایی وجود مواد خطرناک

۴-درک نقش نیروهای مقابله و عامل

۵-توانایی تشخیص اینکه چه منابع اضافی مورد نیاز است و درک رویه ها و آئین نامه های اعلان وضعیت مناسب

**************************

کد دوره : ۲۱۴۱۱

HAZMAT II

۱-آشنایی با مخاطرات و ارزیابی ریسک

۲-چگونگی انتخاب و پوشیدن و استفاده از تجهیزات محافظ که در اختیار نیروها قرار می گیرد

۳-درک مفاهیم و واژه های اصلی مواد خطرناک

۴-اجرای عملیات اولیه کنترل و محدود کردن انتشار مواد خطرناک در چارچوب توانمندی های منابع و تجهیزات حفاظتی

۵-آشنایی با رویه های اساسی رفع آلودگی

۶-آگاهی و درک رویه های استاندارد و رویه های مربوط به پایان دادن عملیات