سرفصل دوره فرهنگ ایمنی فرایندی

کد دوره : ۰۰۰۰۰

پیاده سازی ، اجرا و پیشبرد استانداردهای برتر در زمینه عملکرد ایمنی فرایند

ایجاد برنامه زمانی پاسخ دهی و اقدام برای ملاحظات و موارد مرتبط با ایمنی فرایند

مهندسی عوامل انسانی

بررسی حوادثی که علت اصلی آنها، ضعف و یا نبودن فرهنگ ایمنی، عنوان شده است

استفاده از چک لیست و پرسشنامه برای تعیین جو موجود سازمان

نگاهی به نردبان فرهنگ OGP

اطمینان از ارتباطات موثر سازمانی

انواع سیستمهای مدیریت (مشارکتی، واکنشی)

آموزش اثر بخش

وجود تعهد در مدیریت یا رهبری سازمان

تفاوتهای مدیریت و رهبری

تفاوت مسئولیت و وظیفه

مسئولیت فرهنگ ایمنی فرایند

شاخص های اندازه گیری عملکرد فرهنگ ایمنی فرایند

اساس کار مدل فرهنگ گلر و عوامل سه گانه اصلی آن

رفتن به سمت فرهنگ غیر مقصر و تشویق به جای تنبیه

No , just Culture, No Blame Culture