سرفصل دوره مدیریت تغییر در سیستم مدیریت HSE

کد دوره:  ۲۱۰۱۳

 1. مقدمه ای  بر سیستم  مدیریت  HSE و آشنایی  با اهداف  آن
 2. ارزیابی ریسک
 3. مدیریت ریسک و سلسله  مراتب  اقدامات  کاهش  ریسک  بطور عمومی
 4. فیلم حوادث  ناشی  از تغییر در محیطهای کاری
 5. تغییر در کار و تاثیر آن در میزان  ریسکها
 6. تغییر و حوادث ناشی  از آن
 7. تغییر روشهای کاری
 8. تغییر نیروی انسانی
 9. تغییر ماشین آلات و تجهیزات
 10. تغییر مواد اولیه و محصولات
 11. تغییر سرعت کار
 12. تغییر برنامه های کاری
 13. تغییر مقررات و قوانین و استراتژی ها
 14. تغییر پیمانکاران، تامین کنندگان و مشتری ها
 15. تغییر اقدامات کنترل ریسک
 16. مدیریت تغییر و تغییر مدیریت
 17. بررسی ارتباط استانداردها با مدیریت تغییر
 18. مدیریت تغییر و تغییر مدیریت
 19. مطالعه موردی برنامه های مدیریت تغییرات در شرکتهای بزرگ
 20. مستندسازی تغییر
 21. فرمهای مدیریت تغییر
 22. برنامه مدیریت  تغییر واصول  آن