سرفصل دوره تجزیه و تحلیل سیستمهای ایمنی

کد دوره:  ۲۱۴۳۳

نام دوره: سیستم های ایمنی

نام دیگر دوره : تجزیه و تحلیل سیستمهای ایمنی  (۲۱۱۰۸۵)

 

۱-کلیات و مفاهیم

۱-۱-سیستمهای ایمنی مکانیکی، الکترونیکی و کامپیوتری

۲-انواع سیستمهای ایمنی

۲-۱- سیستمهای inter lock

۲-۲- سیستمهای تخلیه فشار کلی و جزئی فرآیند

۲-۳- سیستمهای ایمنی جهت مواد خطرناک اضافیFlare  Holding TANK

۲-۴- سیستمهای ایمنی که جهت جلوگیری و مسدود نمودن مواد سمی و قابل احتراق بکار برده می شود

۲-۵ – سیستمهای نشانگر حرارتی، دودی، …

۲-۶- سیستمهای آلارم

۲-۷- سیستمهای کنترل و ابزار دقیق

۲-۸- مزایا و معایب سیستم های ایمنی مکانیکی، الکترونیکی و کامپیوتر