سرفصل های حادثه انفجار ریگ BP

کد دوره:  MIT-BP-016 

آشنایی با مبانی QHSE و فلسفه ایجاد مدیریت واحد برای آن

آشنایی با مدل ها و نظریات بروز حوادث

آشنایی با روش ها و ابزارهای تحقیق در حوادث

بررسی گزارش هیئت ژوری ایمنی شیمیایی آمریکا (CSB)

نمایش فیلم

استفاده از مدل های ذکر شده حوادث برای واکاوی این حادثه

اعتماد غلط به عملکرد مثبت و به موقع Safety Barriers

عدم وجود آموزشها و شبیه سازی های کافی برای پرسنل ریگ

ارتباطات ضعیف بین شرکت های کارفرما، مشاور و پیمانکار

BP, Haliburton, Transocean, Hyundai!!!!?

نقص در محاسبات مهندسی در مواردی مانند تست های فشاری، کیفیت سیمان کاری، سنترالایزرها، گل حفاری  و …

بررسی عملکرد مدیران و سرپرستان ریگ  از دیدگاه رابطه اخلاق مهندسی و  Human Factor – Human Error

نگاهی به پیامدهای مثبت و منفی این حادثه