سرفصل دوره سیستم فرماندهی حوادث (ICS)

کد دوره: ۲۱۸۱۴

۱-آشنایی با مفاهیم سیستم فرماندهی سوانح

۲-ضرورت سیستم فرماندهی سوانح

۳-اصول و ویژگیهای سیستم فرماندهی سوانح

۳-۱-ویژگیهای ۳-۲- عملکردهای اصلی مدیریتی ۳-۳- فرماندهی واحد و سلسله مراتبی آن ۳-۴- انعطاف پذیری سازمانی ۳-۵- یکپارچگی فرماندهی ۳-۶- مخابرات و ارتباطات هماهنگ

۴-ساختار و خطوط کلی سازمانی

۴-۱-فرمانده سانحه ۴-۲-ستاد فرماندهی و ..

۵-تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز در سانحه

۶-منابع سانحه

۷-مسئولیتهای مشترک مربوط به ماموریتهای ICS

*********************

استفاده از مفاهیم و عبارات مشترک(زبان مشترک)

گسترش برحسب نیاز

انعطاف پذیری سازمانی(ساختار قابل کنترل)

سیستم ارتباطی منسجم و یکپارچه(سیستم ارتباطی جامع)

فرماندهی واحد (هرکس یک فرمانده مشخص)

فرماندهی یکپارچه (همه سیستم تحت امر یک فرد )

طرح عملیاتی واحد و متمرکز(طراحی عملیاتی کامل)

گسترش حیطه تحت نظارت در حد قابل کنترل(محدوده قابل کنترل)

طراحی ساختار فیزیکی ( تسهیلات )

مدیریت جامع بر منابع

C4ISTAR( command, control, communications, computers)

 ارتباطات و مکالمه

کاربرد تلفن همراه و بی سیم – حساسیت دستگاه های الکترونیک – عوامل مؤثر در برد بی سیم – امکان انتقال خطهای متعدد از یک سیم – سیستم دیجیتال – انواع جریان ها

روش های پیش بینی و برنامه ریزی در ملزومات و توانایی تخمین مواد

انواع برنامه ریزی آموزشی و عملیاتی – پیش بینی ملزومات اداری و ایستگاهی – پیش بینی مواد در عملیات

 روانشناسی حادثه و فاجعه

آشنایی با اصول روانشناسی – درک مفاهیم روانشناسی حوادث و فجایع

آرایش نیروها در عملیات

آرایش نیروها در آموزش – روش بهبود کار –  استفاده بهینه ار ابزار آتش نشانی ( ابزار شناسی حریق )

مهندسی فاکتورهای انسانی