سرفصل های طرح ریزی شرایط اضطراری

کد دوره:  ۲۱۸۱۳

۱-تعریف شرایط اضطراری و تفاوت آن با فاجعه و بحران

۲-جایگاه برنامه ریزی و واکنش در شرایط اضطراری و مراحل گام به گام اجرای آن

۳-جایگاه مدیریت شرایط اضطراری در پیشگیری از گسترش حوادث

۴-گامهای اساسی مدیریت شرایط اضطراری

۴-۱-تشکیل تیم برنامه ریزی و طراحی۴-۲- آنالیز خطرات و امکانات و قابلیتها۴-۳-پیاده سازی طرحها۴-۴- بازنگری و توسعه طرحها

۵-ارزیابی هزینه

۵-۱- اثربخشی و هزینه ۵-۲- فایده طرحهای واکنش در شرایط اضطراری

۶-ارتباطات، مانورها و آموزشهای دوره ای و دستور العملهای مورد نیاز

۷-آمادگی روانی تیمهای واکنش در شرایط اضطراری

 

***********************************

مبانی و مقدمات پدافند غیر عامل

استانداردISO 22320   و استاندارد ۱۶۰۰ مدیریت بحران و استاندارد آمریکایی  FEMA

مقایسه و بررسی تفاوتهای موجود بین سه زیر مجموعه اصلی مدیریت بحران ICS , ERP , BCP

طرح ریزی نرمال و  طرح ریزی اضطراری

پیاده سازی طرح اضطراری در یک واحد فرایندی

فاز یک: اقدامات قبل از وقوع (طرح پیشگیری)

فاز دو:  اقدامات حین وقوع (طرح مقابله)

فاز سه:  اقدامات پس از وقوع (طرح بازیابی)

انواع وضعیت اضطراری (سطوح بحران)

شبکه واکنش اضطراری (مرکز و تیمهای لازم)

دستورالعملهای آمادگی و واکنش اضطراری

سیستم فرماندهی حوادث (Incident Command System)

استراتژی های تخلیه (Escape, Evacuation, Abandon)

سناریو نویسی بر مبنای ارزیابی ریسک های سازمان

روشهای برگزاری دورمیزی و عملی مانورها و تمرین سناریوها

مستند سازی و رکورد نتایج و ارزیابی حصول نتایج مورد انتظار

نقش شبکه های اجتماعی در  پیشگیری و کنترل  بحران

طرح ریزی برای تداوم تولید (Business Continuity Plan)

مقایسه و مطالعه موردی حوادث و تجربیات نفت و گازی شرکت استات اویل و همچنین بلایای طبیعی کشور ژاپن