سرفصل دوره ایمنی در طراحی و مهندسی

کد  دوره ۲۱۴۱۵

۱-مفاهیم ، ‌استانداردها، کدها ی ایمنی و قوانین بین المللی و کشوری برای طراحی

۲-هدف از طراحی ایمن

طراحی ایمن به منظور بهره برداری یکپارچه در صنعت

 پیشگیری از مواجهه با خطرات بالقوه در صنعت نفت

کاهش وقوع حوادث

کنترل پیامدهای حوادث

ایجاد شرایط محیط کار ایمن برای کارکنان

 اطمینان از اینکه طراحی تاسیسات بر اساس  استاندارد انجام گردیده است

آشنایی با مفاهیم

۳- تکنیک های ارزیابی خطر درفاز  طراحی

HAZID HAZANHAZOP  QRAPTR

 

۴-طراحی فرایند

معیارهای جانمایی LAY OUT

طبقه بندی مناطق خطر ساختمانها در مناطق خطر

 سیستمهای اکتیو آتش نشانی

سیستمهای   PASSIVE آتش نشانی

 FIRE AND GAS DETECTION SYSTEM

سیستمهای کنترل فرایند، فشارESDV

سیستم ERP

 سیستم (ESCAPE,EVALUATION&RESCUE)EER

مخازن ذخیره و انتقال مواد تولید شده

فلرینگ و ونتتینگ