سر فصل های مدیریت استراتژیک ریسک SWOT + HSE

کد دوره:  MIT-HSEQ-019 

تعاریف و تایخچه مدیریت استراتژیک

نظریات و سطوح مختلف استراتژی (تکنیک، تاکتیک، استراتژی)

تعریف ساختار مدیریت استراتژیک طبق ISO 9001: 2015

آشنایی و اجرای یک مدل SWOT

دلایل نیاز سازمان به سیستم مدیریت HSE

چگونگی تدوین خط مشی های HSE

چگونگی تدوین استراتژی های HSE (پیشگیرانه و کنترلی)

اصول و روشهای ارزیابی و نظارت بر وضع موجود

انواع مدل های استقرار و یافتن مدل اثر بخش برای ما

ارزیابی و مدیریت ریسک در یک چرخه ۵ مرحله ای

روند بهبود سیستم مدیریت HSE

چگونگی تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد

یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی … چرا؟

پایش و اندازه گیری عملکرد در نردبان HSE

اصول ممیزی داخلی  بر مبنای ISO 19011:2011

ارزیابی انطباق در آموزش و میزان نیل به اهداف