جدول طبقه بندی عناصر مدیریت ایمنی فرآیند

حوزه تکنولوژی:

اطلاعات ایمنی فرآیندداده هایی که فرایند و خصوصیات شیمیایی آن را تشریح کند، شامل اطلاعاتی در مورد خطرات مواد شیمیایی خیلی خطرناک مورد استفاده یا تولید شده در فرایند، اطلاعاتی در مورد دانش فنی فرایند و اطلاعاتی در مورد تجهیزات فرایند
تجزیه و تحلیل خطرات فرآیندشناسایی، ارزشیابی و کنترل خطرات در هنگام طراحی، راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات، حمل و نقل و حتی فعالیت های مصرف کنندگان است ((PHA))
روش ها و دستورالعملهای اجرایی

 

ارایه دستورالعمل واضحی برای اجرای فعالیتهای مرتبط با فرایند، مطابق با اطلاعات ایمنی فرایند، پرداختن به مراحل هر فاز عملیاتی، محدوده های عملیاتی، ملاحظات ایمنی و بهداشت و سیستم های ایمنی و عملکرد آن ها.
مدیریت تغییراتاطمینان از این که در پی تغییرات، خطر جدیدی ایجاد نشده و خطرات موجود به طور ناخواسته افزایش نمی یابد ((MOC))
حوزه پرسنلی و منابع انسانی:
مشارکت کارکنانتهیه یک طرح مکتوب برای مشارکت کارکنان، مشاوره با کارکنان در مورد توسعه و انجام تجزیه و تحلیل خطرات فرایند و دیگر اجزای مدیریت فرایند، دسترسی کارکنان به تجزیه و تحلیل خطرات فرایند و به دیگر اطلاعات مورد نیاز
آموزشآموزش کارکنان در مورد فرایند ودستو رالعملهای عملیاتی، آموزش خطرات ایمنی و بهداشتی، عملیات اضطراری و دیگر شیوه های کاری ایمن که مربوط به وظایف شغلی کارگران می شود
ایمنی پیمانکارانتعیین مسؤولیتهایی برای کارفرما و پیمانکاران و تدارکات ویژه برای پیمانکاران
تحقیق و بررسی حوادثتحقیق و بررسی رویدادهای خطرناک در صنایع فرایندی
واکنش در شرایط اضطراریالزام کارفرما در زمینه نوع و نحوه اقداماتی است که کارکنان باید در زمان وقوع شرایط اضطراری نظیر نشتی، آتش سوزی، انفجار، رهایش مواد سمی، آسیب های زیست محیطی، صدمه و خسارات به تولید یا محصول، قطع تولید و یا دیگر شرایط غیر منتظره انجام دهند ((ERP))
ممیزی انطباقسنجش اثربخشی و تعیین موارد عدم انطابق و انجام اقدامات اصلاحی
اسرار تجاریحفظ ایمنی، نیازمند اطلاعات است. در اختیار قرار دادن همه اطلاعات ضروری بدون ملاحظه مسایل تجاری و اطلاعاتی در خصوص افراد مسؤول مدیریت ایمنی فرایند
مدیریت تغییرات
حوزه تجهیزات:
مروری بر ایمنی پیش راه اندازیقبل از بهره برداری از تجهیزات فرایندی انجام شده و هدف از آن، حصول اطمینان از آماده بودن فرایندهای جدید و همچنین فرایندها پس از تغییرات برای را ه اندازی است ((PSSR))
یکپارچگی مکانیکیشناسایی و دسته بندی تجهیزات و ابزارآلات، تدوین دستورالعمل های تعمیرات و نگهداری، آموزش فعالیت های تعمیرات و نگهداری فرایند، بازرسی
تضمین کیفیتایجاد یک برنامه تضمین کیفیت ((QA))
مجوز کار گرمالزام کارفرما به کنترل و صدور مجوز برای فعالیت های کار گرم در مناطق فرایندی ((PTW))
 مدیریت تغییرات

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند