۹ – سیستم مجوز کار

سیستم مجوز کار:

برای زمانیست که قرار باشد در حین فرآیند و یا در نزدیکی آن عملیات گرم صورت گیرد. مجوز کار گرم، یک گواهی مکتوب است که در آن قید می‌شود پیش از شروع کار گرم کلیه اقدامات لازم به منظور پیشگیری و مقابله با حریق در نظر گرفته شده است. در مجوز زمان انجام کار و شرایط ایمنی آن مشخص می‌گردد.

مجوز کارگرم برای کارهای گرم که در فرایندها و یا محل نزدیک آنها صورت می‌گیرد صادر می‌گردد. در مجوزها باید به صورت کتبی مشخص گردد که الزامات پیشگیری و محافظت در برابر حریق، ذکر شده در راهنمای OSHA A 191002520   قبل از اجرای کارهای گرم اجرا شده است. تاریخ اجرای کار گرم و هدف از اجرای آن باید مشخص و ثبت گردد. مجوز باید تا انتهای کارگرم در دسترس باشد.

محتویات الزامی مجوز های کار گرم عبارتند از:

  • مشخص کند الزامات پیشگیری و حفاظت از حریق، قبل از شروع عملیات کار گرم، رعایت شده است.
  • تاریخ مجاز برای انجام عملیات کار گرم.
  • مشخص کردن وسیله ای که کار گرم روی آن انجام می شود.
  • مجوز کار گرم می بایست تا مدت زمان تعیین شده ای نگهداری و بایگانی شود

مجوز کار گرم در واقع پاسخ به این سوالات است: Who, Where, With, When, Why

***********

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند

psm, rbps , osha , ccps