سرفصل دوره مدیریت ایمنی فرآیند-PSM

کد دوره:  ۲۱۴۳۲

 • نگاهی به قوانین و مقررات مرتبط با استاندارد ۱۱۰ ۲۹CFR OSHA و استاندارد API 750
 • خواستگاه و سر آغاز شکل گیری ایمنی سیستم و سیر تاریخی تصویب قوانین مدیریت ایمنی فرایند
 • بررسی شباهتها و تفاوتهای موجود بین سیستم های مدیریت IMS و HSE-MS با سیستم PSM
 • اهمیت و چرایی داشتن مدل PSM و دستاوردهای استقرار یکپارچه آن با سایر سیستم های مدیریت ایمنی
 • لزوم استقرار و مزایا و توانایی های مدل ترکیبی  RBPS & PSM
 • آشنایی با عناصر و بندهای بیست گانه استاندارد CCPS و عناصر چهارده گانه استاندارد OSHA بصورت کارگاهی
 • بررسی تفاوت های مدل CCPS با مدل OSHA و آشنایی با چارچوب اجرایی و تشکیل تیم های استقرار
 • طبقه بندی عناصر موجود هر دو مدل از لحاظ تفاوت های ماهیتی (پرسنلی، تجهیزاتی، فرایندی)
 • آشنایی با اصول ارزیابی اولیه، ممیزی داخلی، ممیزی نهایی، تعیین شاخص ها و تهیه چک لیست های PSM
 • تکنولوژی های مدرن نگهداری و پردازش اطلاعات لازم برای اندازه گیری و پایش بهبود های حاصله در سیستم PSM
 • مروری بر مراحل و نتایج اجرایی استقرار این مدل در یک شرکت ایرانی و یک شرکت خارجی
 • میزان انطباق با مدل های موجود در یک پتروشیمی یا پالایشگاه و بررسی میزان موفقیت مدل های موحود
 • تفاوتهای مدیریت و رهبری در مهندسی عوامل انسانی، مدیریت تغییر و ارتقاء فرهنگ ایمنی در یک مدل موفق PSM

 

برخی از دستاوردهای آموزشی این کارگاه:

تجربه تدریس این دوره در شرکتهای معتبر و دانشگاههای مختلف، به من نشان داده است که پس از برنامه ریزی و استقرار این مدل و سیستم مدیریت ایمنی فرایند باید بتوانیم:

شرکت کنندگان در این دوره، با موارد مهم زیر آشنا میشوند:

 • نگرش سیستمی و نقش آن در ارتقاء استراتژی های ایمنی شرکت
 • ارتقاء مهارتهای پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از نقص در روشها، تجهیزات و یا خطای انسانی
 • درک تفاوتهای بین ریسک های ایمنی فردی، شغلی و فرآیندی
 • اولویت بندی عناصر ایمنی فرایند، از دیدگاه پیشگیرانه و کنترلی بودن (به کمک مدل Bow Tie)
 • اولویت بندی لایه های حفاظتی و ایمنی‌ عملکردی ‌ (LOPA/SIL)
 • یکپارچکی مکانیکی و مدیریت دارایی ها (Mechanical Integrity & Asset Integrity)
 • چرایی و چگونگی بازرسی های مبتنی بر ریسک(RBI) و لزوم شناخت حالت های بالقوه شکست تجهیزات
 • ایجاد و ارتقاء فرهنگ ایمنی فرایندی در یک واحد دارای پرسنل و سیستم های سنتی ایمنی
 • روش های مدیریت ریسک های ناشی از تغییرات سازمانی، تکنولوژیکی و تجهیزاتی
 • شناخت و تشخیص نشانه های اخطار بروز حوادث فرایندی با بررسی موردی حوادث
 • روش های مدرن آمادگی و کنترل وضعیت های اضطراری