مدیریت ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک

      RBPSM

مدیریت ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک

در سال ۲۰۰۷ ، بخش خصـوصی “مرکز ایمنی فرایندهای شیمیایی آمریکـا” (CCPS) ، برمبنای تجربیات ۱۵ سال اجرای این سیستم، مدل پیشنهادی خود با محوریت ریسـک را با نـام Risk-Based Process Safety منتشـر نمود   RBPS

نگـرش این مدل این است که همه خطرات و ریسک‏ها در فرایند و تاسیسات یکسان نیستند، از این رو منـابع مالی می‏بایست بصورت هدایت شده به خطرات و ریسک‏های بزرگتر و مهم‏تر اختصاص یابند.
توجه ویژه به تجهیزات دارای پتانسـیل ریسک بالاتر؛ از ابـزارهای کلیـدی و طلایی این مدل برای پیشگیـری از وقوع حـوادث ناخواستـه است. همچنین، در این مدل، عنصر بسـیار مهم فرهنگ ایمنـی فرایند بصورت مستقـل وجود داردکه نشان‏دهنـده میزان اهمیتـی است که این نظام فکری، برای فرهنگ ایمنی موجود در یک شرکت قائل شده است.

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند