مقاله بررسی پارامترهای موثر در ثبت رکورد زمانی راه اندازی فازهای ۱۸ و ۱۲

دانلود فایل پارامترهای موثر در ثبت رکورد زمانی

پارامترهای موثر در ثبت رکورد زمانی راه اندازی فازهای ۱۸ و ۱۲ توسط مهندس محمدجواد رمضانی، تحلیل و بررسی شده که حاصل اون شده مقاله ارزشمند حاضر که در مجله تخصصی اروند شماره ۶۱،  چاپ شد.