مقاله “مطالعه تطبیقی الزامات PSM با الزامات OHSAS & HSE در یک پتروشیمی”

دانلود PSM , OHSAS, HSE-MS

مقاله “مطالعه تطبیقی الزامات PSM با الزامات OHSAS & HSE در یک پتروشیمی”

در یکی از پتروشیمی های کشور(شاید زاگرس) مطالعه مهمی صورت گرفت که طی آن، میزان انطباق عناصر و الزامات سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) با الزامات سیستم های OHSAS 18000 & HSE-MS  بررسی گردید و امکان سنجی استقرار آن در این واحد پتروشیمی بررسی شد.

نتایج این بررسی نشان داد که حدود ۶۷ درصد از الزامات موردنیاز PSM  قبلا طی استقرار سیستم های OHSAS 180000 & HSE-MS  پیاده سازی شده است.

اما نکات مهم و قابل توجه دیگری نیز وجود دارد که خواندن مقاله آقایان محمد امین نوروزی ، مهدی جهانگیری ، علیرضا چوبینه ، علیرضا نریمان نژاد را لازم میسازد.

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند