مقاله پیاده سازی مدل مدیریت ایمنی فرآیند

    دانلود فایل PSM-IFPE

لزوم داشتن نگرش سیستمی در مورد پیاده سازی مدل مدیریت ایمنی فرآیند در واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی در ایران

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند