۱۳ -ممیزی انطباق

ممیزی:

سیستم مدیریت ایمنی فرآیند و برنامه‌های مربوط به آن باید حداقل هر سه سال یکبار مورد ممیزی قرار گیرد. در این ممیزی لازم است که طراحی فرآیند ارزیابی شده و به علاوه اثر بخشی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند بررسی گردد. طبیعتا افراد تیم ممیزی باید آشنا با شیوه‌های ممیزی بوده و علم کافی از تاسیسات مورد نظر داشته باشند. اجزای اصلی یک برنامه ممیزی را برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا، ارزیابی، اقدامات اصلاحی، پیگیری و مستندسازی تشکیل می‌دهد. این ارزیابی ها تایید می نماید که روش های اجرایی و اقدامات تحت پوشش استاندارد مناسب و کافی هستند ممیزی تطابق باید با حداقل یک نفر نیروی کاری که متخصص در امور آن فرایند باشد اجرا گردد. یافته های گزارش ممیزی باید مستند گردد و نواقص و اصلاحات را مشخص نماید. دو مورد از آخرین گزارش های  اصلی ممیزی باید در دسترس نگهداری شوند.

  • ممیزی انطباق باید توسط یک فرد آشنا با فرآیند صورت پذیرد.
  • از یافته های ممیزی می بایست یک گزارش تهیه گردد
  • کارفرما باید به یافته های حاصل از ممیزی پاسخ مناسب داده و اقدامات لازم را جهت رفع نواقص صورت دهد. اقدامات و پاسخ های صورت پذیرفته می بایست مستند گردد.
  • کارفرما موظف است نتایج دو ممیزی اخیر را نگهداری کند.

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند

psm, rbps , osha , ccps