شرکت مدبران ایمن تدبیر

 قبل از اینکه اروپایی ها، استرالیا را کشف کنند، کسی تصورش را هم نمیکرد که قوهایی به رنگی غیر از سفید وجود داشته باشند. اما با کشف استرالیا قوهای سیاه در آنجا دیده شدند و ما در باورهای خویش تجدید نظر کردیم. دیدن نخستین قوى سیاه براى چند پرنده‌شناس باید شگفتى جالبى بوده باشد؛ اما اهمیت داستان در این نیست. اهمیت داستان در این است که شکنندگى دانش ما را نمایان کرد و نشان داد آموختن ما از تجربیات و مشاهدات با چه محدودیت‌هاى شدیدى روبه‌روست.

منطق قوی سیاه، موجب می شود نادانسته های ما نقشی بس بزرگ تر از دانسته های ما داشته باشند. قوی سیاه می تواند رویدادی منفی مثل یازده سپتامبر یا بحرانی همچون پلاسکو و یا آتش  سوزی یک پتروشیمی باشد و یا رویدادی مانند گسترش اینترنت. پیام اصلی این نظریه اینست که در محیط های کاری پیچیده خود، منتظر قوهای سیاه هم باشیم. همه قوها سفید نیستند.

******

بیش از بیست سال از پیاده کردن انواع سیستم های مدیریتی و مراقبتی مانند  HSE-MS  و یا سیستم های یکپارچه  IMS و یا مدل تعالی TQM میگذرد، اما ما نتوانسته ایم از وقوع حوادث مشابه در صنایع فرایندی جلوگیری کنیم.

مشکل ندیدن قوهای سیاه در آسمان صنعت، ناشی از ناتوانی تکنیکهای کلاسیک ارزیابی ریسک است یا از کارامد نبودن سیستم های ایمنی پیاده شده فعلی ما مانند HSE-MS , ISO و….!!!!؟

جالب است که از میان تمام سیستم های مدیریت، که در سراسر دنیا بصورت داوطلبانه پیاده میشوند، فقط مدل “مدیریت ایمنی فرایند”است که توسط یک سازمان ملی و فدرالی آمریکا (OSHA) ارائه شده و اجرای آن هم، الزامی شده است.

پس چرا ما در دو دهه قبل در ایران، به سمت سیستم هایی رفتیم که الزامی نبودند و با این همه صنایع فرایندی نفت و گاز و پتروشیمی، از مدل مدیریت ایمنی فرایند غافل ماندیم؟

شرکت مدبران ایمن تدبیر، در همین راستا و با توجه به عناصر دارای رویکرد پیشگیرانه ایمنی فرایند،  در سال ۱۳۹۵ تاسیس گردید.

شرکت رسالت خود را این میداند که با استفاده از ابزارهای نگهداری، بازرسی، پایش، مراقبت، بهره برداری صحیح و با آموزش همه پرسنل فنی شرکتها، از نشت مواد و وقوع آتش در خطوط و مخازن جلوگیری کرده و خطرات را مدیریت کند. متمرکز کردن فعالیت همه واحدها بر ریسک، میتواند ضمن جلوگیری از توقف تولید، رسیدن به بهترین شاخص های کلیدی عملکرد را میسر سازد.

با احترام

علی رضایی، مشاور ریسک و استقرار سیستم های مدیریت