۸ – یکپارچگی مکانیکی

یکپارچگی مکانیکی   یا  Mechanical Integrity :

دستورالعمل‌های کتبی است که بایستی تدوین و به اجرا گذاشته شوند تا یکپارچگی مکانیکی دستگاه‌های فرآیند مخصوصا آنهایی که در مهار و کنترل فرآیند موثر هستند، حفظ شود. در این رابطه ضروری است که تست و بازرسی دستگاه‌ها به صورت منظم انجام شده و مستندسازی‌های لازم نیز صورت گیرد. اگر نقص دستگاه‌ها خارج از حد قابل قبول باشد قبل از استفاده بیشتر از آنها، نقص باید برطرف شود تا عملیات ایمن تضمین گردد. به علاوه باید اطمینان حاصل شود که دستگاه‌های جدید مناسب بوده و کارآیی لازم در فرآیند را داشته باشند. همچنین باید کنترل لازم بر روی مواد تعمیرات صورت گیرد و قطعات یدکی دستگاه‌ها برای فرآیند مورد نظر مناسب باشند. کارفرما باید در رابطه با حفظ یکپارچگی تجهیزات فرآیند، یک آیین نامه عملیاتی مکتوب ایجاد کند. کارفرما می بایست هر فرد درگیر در این بخش را از لحاظ فرآیند و خطرات موجود در آن و آیین نامه های شغلی کارکنان جهت اطمینان از اجرای ایمن کار، آموزش دهد.

OSHA اعتقاد دارد که ایجاد یکپارچگی مکانیکی در وسایل حیاتی فرایند، خیلی ضروری و مهم است. زیرا از این طریق اطمینان حاصل می گردد که تاسیسات فرایند به درستی طراحی و نصب شده و به درستی نیز عمل می کند. بحث یکپارچگی مکانیکی در PSM شامل وسایل زیر می شود:

  • تانک های ذخیره و ظروف تحت فشار
  • سیستم های لوله کشی (اجزاء لوله ها مانند شیرها نیز دراین گروه قرار می گیرند)
  • سیستم های توقف اضطراری
  • کنترل ها (شامل حس گرما و وسایل پایش، هشدار دهنده ها و قفل های داخلی (Interlocks))
  • پمپ ها

کارفرمایان باید روش های اجرایی مربوط به یکپارچگی سرمایه را تهیه و اجرا نمایند. کارکنانی که در بحث یکپارچگی مکانیکی مشارکت دارند باید درخصوص خطرات فرایندی و وظایف شغلی کارکنان آموزش ببینند. بازرسی و تست تاسیسات و وسایل فرایند باید بر اساس روش های اجرایی که از اصول عمومی و پذیرفته شده مهندسی تبعیت می‌کند، صورت بگیرد.

دوره زمانی تکرار آزمایشات و بازرسی ها باید مطابق با توصیه های کارخانه سازنده آن قطعه و یا وسیله باشد. البته اگر تجربیات گذشته بیانگر این باشد که تعداد بازرسی ها باید بیشتر گردد، این امر لازم الاجرا است. هر تست و بازرسی باید مستند گردد و در آن باید تاریخ تست یا بازرسی، نام فردی که تست یا بازرسی را انجام داده، شماره سریال یا کد قطعه مورد بازرسی یا تست، توضیحی از نحوه انجام تست یا بازرسی و نتایج به دست آمده ذکر گردد.

نواقص وسایل که خارج از حدود مورد پذیرش در برنامه PSM هستند باید قبل از استفاده بیشتر اصلاح و بر طرف گردند. در بعضی موارد اگر بشود از طریق اقدامات کنترلی ایمنی خطرات را کاهش داد، لازم نیست فرایند را سریعاً جهت اصلاح نواقص متوقف کنیم. در ساخت و ساز تاسیسات جدید، کارفرما باید از طریق تست و بازرسی تضمین نماید که وسایل و تاسیسات جدید برای فرایند موجود مناسب و با آن منطبق هستند.

کارفرمایان باید تضمین نمایند که مواد نگهداری و لوازم یدکی برای کاربرد در فرایند موجود مناسب هستند.

************

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند
psm, rbps , osha , ccps