۶ – ایمنی پیمانکاران

لازم است که عملکرد ایمنی پیمانکاران و برنامه‌های آنها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. پیمانکاران باید افراد خود را آموزش دهند تا ایمن عمل کنند. باید مطمئن شوند که افراد از خطرات بالقوه فرآیند (حریق، انفجار، انتشار مواد سمی) آگاهند و از قوانین ایمنی سایت کاملا پیروی می‌کنند. به‌علاوه ضروری است ورود، حضور و خروج افراد پیمانکار و روش‌های کاری آنها مورد نظارت قرار گیرد. کارفرما باید اطمینان حاصل کند که پیمانکار واجد شرایط است و از دانش و مهارت لازم برخوردار می‌باشد.

تعدادی از گروه های کاری پیمانکاری ممکن است در سایت عملیاتی حضور داشته باشند، چنین کارگرانی ممکن است تاسیسات را راهبری کنند یااینکه با توجه به دانش و مهارت تخصصی که دارند، بخش های خاصی از یک شغل را رهبری نمایند.

سایر کارگران ممکن است فقط در شرایط خاص مانند Overhaul که به تعداد زیادی نیروی کاری نیاز است برای مدت کوتاهی کار کنند.

PSM در بردارنده شروط خاصی برای کارفرمایان و کارگران آنان است و تاکید می کند بر اهمیت این موضوع که کارکنان هر کار فرما نباید کارهایی را انجام دهند که باعث بروز خطرات برای سایر کارفرمایان گردد.

بنابراین PSM برای پیمانکارانی که کارهای تعمیر و نگهداری، اورهال اساسی، نوسازی کلی یا کار ویژه برای فرایند تحت پوشش را انجام می دهند کاربرد دارد و برای پیمانکارانی که خدمات اتفاقی و موردی ارائه می دهند و این خدمات، ایمنی فرایند را تحت تاثیر قرار نمی دهند کاربرد ندارد (مانند خدمات رستوران، رختشویی، تحویل کالا و سایر خدمات پشتیبانی).

مورد استفاده این بند پیمانکارانی می باشد که کارهای نگهداری، تعمیراتی، تعمیرات اساسی، بازسازی اساسی و یا بطور خاص کار در نزدیکی یا روی فرآیند را انجام می دهند. این بند در رابطه با پیمانکارانی که خدمات موقت شامل تنظیفات، خدمات غذایی، لباس شویی و… انجام می دهند و کار آن ها اثری روی ایمنی فرآیند ندارد، کاربرد ندارد.

  • زمانیکه یک کارفرما جهت انجام کار اقدام به استخدام پیمانکار می کند، باید اطلاعات مربوط به اطلاعات ایمنی کارفرمایان پیمانکار و اطلاعات مربوط به عملکرد پیمانکار را دریافت و مورد ارزشیابی قرار دهد.
  • کارفرما می بایست یک دفتر ثبت جراحات و بیماری مربوط به فعالیت های پیمانکاران در مناطق فرآیندی تهیه نماید.
  • مسئولیت های کارفرمایی

هنگامیکه یک پیمانکار انتخاب می‌گردد، کارفرما باید اطلاعات مربوط به برنامه ها و عملکرد ایمنی پیمانکار را دریافت و ارزیابی نماید. کارفرما باید به پیمانکاران اطلاعات موجود درخصوص خطرات بالقوه انتشار مواد سمی، انفجارات و آتش سوزی در فرایند و کار را ارائه بدهد.

کارفرما باید شروط و موارد خاص طرح های واکنش در شرایط اضطراری و ایجاد و بکارگیری اقدامات کاری ایمن برای کنترل حضور، ورود و خروج پیمانکاران به نواحی فرایندها را برای پیمانکاران تشریح نماید. کارفرما باید به صورت دوره‌ای عملکرد پیمانکاران درخصوص انجام وظایفشان را بررسی نماید و اطلاعات مربوط به حوادث و بیماری های کارکنان را دریافت و بررسی نماید.

  • کارفرمای پیمان (طرح) بایستی تضمین نماید که:
  • کارکنان پیمان ، درخصوص اقدامات کاری آموزش دیده‌اند. به صورتیکه قادر باشند آن را به نحو ایمن انجام بدهند.
  • کارکنان پیمان درخصوص خطرات بالقوه انتشار مواد سمی، انفجار و آتش سوزی های مرتبط با فرایند و شغلشان و موارد مهم طرح واکنش در شرایط اضطراری آگاه هستند و تعلیم دیده اند.
  • به صورت مستند مشخص گردد که هر یک از کارکنان پیمان، آموزش های مربوط به این استاندارد را دریافت و یاد گرفته است. این سوابق باید حاوی مشخصات کارکنان پیمان، تاریخ آموزش و روش بررسی و ارزیابی یادگیری افراد و کارآیی دوره باشد.
  • هریک از کارکنان پیمان از مقررات تاسیسات شامل اقدامات کاری ایمن ذکر شده در بخش روش اجرایی عملیات این استاندارد پیروی و تبعیت می‌کنند.
  • با کارفرما درخصوص هر خطری که به واسطه کار کارفرمای طرح ایجاد شده مشورت نماید.

*******************

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند
, hse plan , psm, rbps , osha , ccps