سرفصل دوره آموزشی کنترل فرایند

کد دوره: ۶۱۰۵۶

 • مقدمه ای بر انواع فرایندهای کنترلی در ایستگاههای تقویت فشار گاز
 • کنترل فرایند اندازه گیری فشار
 • کنترل فرایند اندازه گیری دما
 • کنترل فرایند اندازه گیری فلو
 • کنترل فرایند اندازه گیری ارتفاع سطح سیالات
 • فرایند اندازه گیری سرعت و کنترل دور
 • کنترل فرایند اندازه گیری وایبریشن یا لرزه
 • سلسله مراتب hierarchy و نمودار درختی در DCS/PLC/SCS
 • شبکه جمع آوری اطلاعات SCADA در پروژه دیسپچینگ گاز
 • کنترل فرایند در سیستم مدیریت برق PMS
 • کنترل فرایند در سیستم F & G
 • کنترل فرایند در سیستم ESD
 • کنترل فرایندهای مرتبط با مولدهای برق به همراه بازدید عملی
 • کنترل فرایندهای مرتبط با کمپرسورهای هوای ابزار دقیق به همراه بازدید عملی

***********

آشنایی با انواع فرایندهای صنعتی در ایران

معرفی، بیان و هدف از ایجاد سیستم های کنترل (BPCS)

معرفی، بیان و هدف از ایجاد سیستم های ایمنی(LOPA)

آشنایی با انواع و طبقه بندی های سیستم های کنترل

فلسفه، کاربرد و ارتباط بین بخش های DCS, PCS, SIS, SIF, SIL, PFD, ESD, F&G, PSV

 

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند

دوره کنترل فرایند در پتروشیمی پلیمر کرمانشاه