۲ -اطلاعات ایمنی فرایند

لازم است تا اطلاعات مربوط به مواد شیمیایی فرآیند، تکنولوژی فرآیند و همچنین تجهیزات فرآیند به‌صورتی مکتوب فراهم گردد. اینگونه اطلاعات در موارد مختلفی قابل استفاده می‌باشند. برای مثال در هنگام آنالیز خطرات فرآیند، توسعه برنامه‌های آموزشی، اجرای دستورالعمل‌های عملیاتی و همچنین تدوین طرح‌های اضطراری بسیار مفید هستند.

کارفرمایان قبل ازاجرای آنالیز خطرات فرآیندPHA مورد نیاز این استاندارد، باید اطلاعات مکتوب ایمنی فرآیند را گردآوری نمایند. گردآوری اطلاعات مکتوب ایمنی فرآیند که منطبق با شرایط آنالیز ایمنی خطرات باشد،‌ به کارفرمایانی که در فرآیندها مشغول کار هستند کمک می کند تا خطرات فرایندهای واجد مواد شیمیایی خیلی خطرناک را تعیین کنند.

اطلاعات ایمنی فرایند باید شامل اطلاعاتی درخصوص خطرات مواد شیمیایی خیلی خطرناک که توسط فرآیند استفاده یا تولید می شوند، اطلاعات تکنولوژی آن فرآیند و اطلاعات وسایل مورد استفاده در آن فرآیند باشد.

اطلاعات مربوط به خطرات مواد شیمیایی خطرناک در فرآیندها باید حداقل در بردارنده موارد ذیل باشد.

می توان از برگ اطلاعات ایمنی مواد MSDS که مطابق با الزامات استاندارد ارتباطات خطر   (CFR 1910. 1200) است برای استخراج این اطلاعات استفاده کرد.

 • سمیت
 • حدود تماس مجاز
 • خصوصیات فیزیکی
 • واکنش زایی
 • خورندگی
 • پایداری شیمیایی و دمایی
 • خطرات مربوط به ترکیب شدن ناخواسته مواد متفاوت

 

اطلاعات مربوط به تکنولوژی فرآیند باید حداقل شامل موارد ذیل باشد:

 • فلودیاگرام شماتیک یا فلودیاگرام ساده شده
 • شیمی فرآیند
 • حداکثر لیست موجودی مورد نیاز
 • حداکثر و حداقل دما، فشار، جریان و نسبت اجزای سازنده از لحاظ ایمنی
 • ارزیابی پیامدهای انحرافات که سلامتی و ایمنی کارکنان را تحت تاثیر قرار می ‌دهند.

درجائی که اطلاعات تکنیکال اصلی در دسترس نیست، این اطلاعات را می توان همزمان با آنالیز خطرات فرآیندی با جزئیات مناسب تهیه کرد تا در اجرای آنالیز کمک کننده باشد.

اطلاعات وسایل مورد استفاده در فرآیند باید شامل موارد ذیل باشد:

 • مواد مورد استفاده جهت ساخت و ساز
 • دیاگرام های تاسیسات و لوله ها
 • طبقه بندی الکتریکی
 • پایه های طراحی و طراحی سیستم اطمینان
 • طراحی سیستم تهویه
 • استانداردها و کدهای طراحی مورد استفاده
 • موازنه انرژی و مواد برای فرایندهایی که بعد از ۲۶ می ۱۹۹۲ ساخته شده اند.
 • سیستم های ایمنی (به عنوان مثال: اینترلاک (قفل داخلی)، آشکار کننده ها، بازدارنده یا متوقف کننده)

کارفرما باید به صورت مستند مشخص کند که وسایل و تجهیزات با الزامات مهندسی عمومی پذیرفته شده تطابق دارد. برای وسایل و تجهیزات موجود که مطابق کدها، استانداردها و اقداماتی که در حال حاضر عموماً‌ کاربری ندارند طراحی و ساخته شده اند،‌ کارفرما باید به صورت مستند مشخص کند که وسایل و تجهیزات براساس اصول ایمنی طراحی، نگهداری، بازرسی، تست و بکار گرفته می شوند. گرداوری اطلاعات ایمنی فرآیند ذکر شده در فوق یک پایه ومرجع برای شناسایی و شناخت خطرات فرآیند را فراهم می کند و اینها برای اجرای PHA نیز ضروری هستند. همچنین ممکن است برای تطابق با دیگر الزامات PSM   مانند مدیریت تغییر و تحقیق بر رویدادها نیز ضروری باشد.

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند
psm, rbps , osha , ccps, psi