زمینه های کاری تخصصی

تمرین شرایط اضطراری آتش سوزی در پالایشگاه گاز