فایل دستورالعمل فعالیتهای راه اندازی

دانلود فایل Commissioning Procedure

فایل شامل دستورالعمل فارسی فعالیتهای راه اندازی ،  Pre-Commissioning , Commissioning & Operation

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند