NIMS, C4ISTAR, ICS

سامانه فرماندهی حادثه، مجموعه‌ای اصولی متشکل از افراد متخصص و سازمان‌های مربوطه است که طبق تعریف مدیریت فدرال بزرگراه ایالات متحده، برای فرماندهی، کنترل و هماهنگی در پاسخ به شرایط اضطراری استفاده می‌شود. تعریف جامعتر ICS که توسط مرکز برتری در مدیریت بحران و کمک بشر دوستانه ایالات متحده ارائه شده است، شامل مجموعه‌ای از کارکنان، سیاست‌ها، فرایندها، تأسیسات و تجهیزات می‌باشد که در یک ساختار مشترک سازمان یافته، گردآوری شده‌اند و برای بهبود پاسخ به عملیات اضطراری از تمامی نوع‌ها و پیچیدگی‌ها، طراحی شده‌اند. ICS طبق انتشار وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، یکی از زیر اجزای سامانه ملی مدیریت بحران (NIMS: National Incident Management System) است. ICS که بر مبنای سازمانی با پاسخگویی انعطاف پذیر و قابل اندازه گیری است، چهارچوب مشترکی را فراهم می‌کند که افراد در آن می‌توانند به صورت مؤثر با هم کار کنند. این افراد می‌توانند از چندین سازمان انتخاب شوند که به صورت عادی با هم کار نمی‌کنند، و ICS  برای دادن پاسخ استاندارد و روش‌های عملیاتی برای کاهش مشکلات ناشی از تداخل ارتباطی در حوادث، طراحی شده است. ICS به صورت ساختار «نخستین در صحنه» به طور مختصر بیان شده است، جایی که اولین پاسخگو در صحنه، مسئولیت صحنه را تا زمانی که سانحه حل می‌شود، برعهده می‌گیرد، و زمانی که پاسخگوی شایسته تری به صحنه می‌رسد، مسئولیت فرماندهی را دریافت می‌کند یا فرمانده حادثه، فرد دیگری را به عنوان فرمانده حادثه بر می‌گزیند

 C4ISTAR :  اصطلاحی با کاربردهای نظامی و سرواژه‌های “فرمان، کنترل، ارتباطات، کامپیوتر”  است که برحسب کاربردهایشان به صورت C نمایش داده می‌شوند.    ( command, control, communications, computers)

برای نمونه هنگامی که عبارتی مانند C2 بکار برده می‌شود، منظور استفاده از دو مولفه زیر است و به ترتیب عبارتند از :

  •  C2I  :  اشاره دارد به فرمان، کنترل  command, control  و هوش intelligence
  •  C3I :   اشاره دارد به فرمان، کنترل، ارتباطات  command, control, communications
  •  C4I :   اشاره دارد به فرمان، کنترل، ارتباطات، کامپیوترها  command, control, communications, computers
  •  C4ISTAR :یک سرواژه بریتانیایی است که نمایان گر یک گروه عملیاتی نظامی است

C4 یعنی المان‌های فرمان، کنترل، ارتباطات، کامپیوترها ( command, control, communications, computers)  و هوش  intelligence و استار،  STAR شامل  نظارت، دستیابی به هدف و شناسایی به منظور توانمندسازی هماهنگی عملیات است .

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند