سرفصل های دوره ایمنی فرایند

کد دوره:  ۲۱۴۱۷

۱-بررسی مواد موجود در فرآیند

۱-۱-شناسایی مواد ناپایدار و خودبخود آتش گیر۱-۲- ارزیابی آتش های غیرقابل کنترل و تجزیه پذیر موجوددر فرآیند۱-۳- اقدامات احتیاطی در خصوص مواد قابل اشتعال ۱-۴- شناسایی و ارزیابی مواد سمی۱-۵- ارزیابی در خصوص استفاده از مواد جدید در فرآیند تولید (از نظر خوردگی، خطرات تجزیه ، آتش گیری و …)۱-۶-چه خطراتی در خصوص عدم تأمین یک یا چند خوراک بوجود خواهد آمد۱-۷-چه اقدامات احتیاطی در خصوص ذخیره مواد انجام می  شود۱-۸- استفاده از خاموش کننده و تجهیزات مطابق با مواد  موجود در فرآیند

۲- بررسی آتش های موجود در فرآیند

۲-۱- به چه طریق واکنش های خطرناک، ایزوله و محافظت  می شوند ۲-۲- چه مخلوط های انفجاری ممکن است با تجهیزات بوقوع بپیوند۲-۳- چه آتش های خطرناکی می تواند در اثر نقص تجهیزاتی ( پمپ، کمپرسور …) اتفاق بیافتد

۳-بررسی نقش اپراتورها و بهره برداران در فرآیند

۳-۱- ویرایش دستورالعمل کاری چه زمانی بدرستی انجام شده است۳-۲- نحوه آموزش نفرات جدیدالاستخدام در واحد و آشنایی با دستورالعمل های ضروری همچون Shutdown،  Start up

۳-۳- شناسایی و آشنایی با  سوئیچ های   اضطراری

۴- نقش تجهیزات در فرآیند

۴-۱- بررسی سیستم های تخلیه، اندازه گیری سطح مایع  Flame arrestor4-2-مخازن ذخیره و سوئیچ های اظطراری۴-۳- سیستم های EARTHING  و ضد جرقه

۵- خطوط لوله و ولوها

۵-۱- بررسی Support لوله ها، عایق ها ، Coatingها ۵-۲- Flushing  خطوط در زمان Start up5-3- Double block   ولوها ، Jamping wire5-4-خطوط Steam trap

۶- سایر موارد

۶-۱-بررسی سیستم هایRelif Values ، Pressure & Safety  سیستمهای ابزار دقیق ۶-۲-سیم مجوز کار گرم و سرد MSDS مواد ۶-۳- جابجایی و حمل نمونه