مقاله آسیب شناسی حوادث اخیر پتروشیمی

Review incidents in recent seven years 

در طول ۷ سال گذشته، بیش از ۳۵ حادثه مهم (با تعداد بیش از ۴۰ نفر کشته و بیش از ۴۰ نفر مصدوم) در صنعت پتروشیمی اتفاق افتاده است. از بررسی ترتیب و توالی حوادث پیداست که تعداد حوادث از همان سال ۸۹ و با افزایش خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی به یکباره افزایش یافت. سالهایی که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی در کشور به شدت سرعت گرفت و اکثر مجتمع های پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شدند و قرار شد شرکت مادر، تنها در نقش مدیریتی عمل کند و تمام پتروشیمی ها در قالب هلدینگ به بخش خصوصی واگذار شوند. اما افزایش آمار حوادث باعث شد تا توپ، به زمین بخش خصوصی انداخته شده و وقوع برخی حوادث نفتی در دو سال قبل تر را به بخش های واگذار شده به بخش خصوصی مربوط بدانند.

 

لینک مقاله در مجله چشم انداز نفت