نمودار ارتباطی مدارک مهندسی

فعالیتهای مهندسی در دیسیپلینهای مختلف به شدت به یکدیگر و اطلاعات فروشندگان وابسته هستند و این وابستگی در موارد زیر لحاظ می شود:

  • ورودیهای مورد نیاز برای تهیه مدارک مهندسی
  • ماتریس توزیع مدارک مهندسی (Document Distribution List) به منظور چک کردن مدارک توسط دیسیپلینهای مختلف
  • تهیه برنامه زمانبندی مهندسی
  • زمانبندی تحویل مدارک مهندسی فروشندگان اقلام و تجهیزات (قسمتی از درخواست خرید MR)
  • تهیه گزارش تاخیر مشاور مهندسی، و تاخیر مدارک مهندسی فروشنده (vendor documents)

ارائه نموداری که ارتباط مدارک دیسیپلینهای مهندسی را نمایش دهد، می تواند سنگ بنای هماهنگی بین دیسیپلینهای مهندسی بوده و درک نیازمندیهای دیسیپلینهای مهندسی از یکدیگر را تسهیل نماید. تهیه این مدرک نیاز به تجریه بالا و سابقه مدیریت مهندسی حداقل یک پروژه را دارد. خوشبختانه این نمودار توسط آقای هروه بارون تهیه و در کتاب “راهنمای مهندسی در پروژه‏های نفت و گاز” ارائه شده است. با هم این نمودار را مرور می کنیم:

 

علاوه بر این نمودار، خانم دکتر فاطمه خرمشاهی در رساله دکترایشان، نمودار فوق را به شکل زیر کامل نموده اند:

 

 

علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند