گروه و رییس گروه راه اندازی

گروه راه اندازی معمولاً از مرحله ۸۰ درصد پیشرفت کار اجرائی پروژه با اعلام مدیر مهندسی و ساختمان و با تصویب مدیر تولید شرکت ملی مناطق   نفتخیزجنوب   تشکیل می گردد . درمورد طرح / پروژه ها ی خارج از مناطق نفتخیزجنوب با درخواست مجری، درصورت تصویب مدیر تولید، گروه راه اندازی تشکیل می گردد. این گروه شامل متخصصین و کارشناسان مجرب مجموعه های ستادی و شرکت های بهره بردار در زمینه های فرآورشی، عملیاتی، تعمیراتی، بازرسی فنی و خوردگی فلزات، مخابرات، ایمنی و بهداشت محیط زیست، خدمات کامپیوتر، حراست و خدمات مهندسی بهسازی اماکن و تاسیسات بوده و با هدایت و هماهنگی از سوی رئیس و جانشین رئیس گروه راه اندازی شروع به کار می نمایند .

وظایف رئیس گروه راه اندازی:

۱ – مطا لعه و بررسی مدارک و نقشه های ارائه شده طرح یا پروژه و شرکت در جلسات بررسی (در صورتیکه در این زمان رئیس گروه تعیین شده باشد، در غیر اینصورت توسط نمایندگان این اداره انجام خواهد شد ) و بازدید و سرکشی مستمر از طرح / پروژه و گزارش روند پیشرفت طرح / پروژه یا علل تأخیر در عدم تکمیل آن را از طریق رئیس اداره مهندسی راه اندازی به مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب گزارش می نماید.

۲-   هماهنگی وپیگیری لازم جهت دریافت و تحویل آخرین نسخه از کلیه مدارک، نقشه ها و کتب فنی مشاور و سازندگان ادوات و ماشین آلات طرح از مجری طرح   برای گروه راه اندازی و ادارات ذیربط .

۳- پیگیری دریافت اطلاعات فنی مربوط به شرکت های سازنده تجهیزات، این اطلاعات عمدتاً از طریق اعزام به خارج   از کشور و بازدید از کارخانجات شرکتهای سازنده و یا گذراندن دوره های آموزشی که توسط پیمانکار در داخل کشور تشکیل میشود و همچنین   با مطالعه و بررسی کاتالوگها و کتب سازند ه بدست می آید.

۴- هماهنگی تشکیل جلسه معارفه بمنظور آشنائی اعضاءگروه راه اندازی و مجریان طرح با همدیگر و آشنایی بیشتر گروه راه اندازی با جزئیات طرح/ پروژه .

۵- بحث و تبادل نظر با گروه راه اندازی به منظور مطالعه و بررسی طرح / پروژه ، ارائه نقطه نظرات ، بررسی و ثبت نواقص و اشکالات مشاهده شده و عدم انطباق احتمالی آنها با نقشه های ارائه شده و استانداردهای   رایج مورد قبول شرکت ملی نفت ایران .

۶- هماهنگی برای تشکیل جلسات بررسی و پیگیری رفع نواقص و اشکالات اختصاصی : برق،   ابزاردقیق ، مکانیک ، سیویل و تجهیزات و ملزومات ساختمانی.

۷-     بررسی و اولویـت بنـدی فهـرست نواقـص و اشکالات مطـرح شده و ارائه بـه مجری طرح/ پروژه یا پروژه جهت اجراء .

۸-   برقراری تماس ، مکاتبه و هماهنگی با رؤسای ادارات مختلف ستادی و شرکتهای تابعه جهت انجام کارهای مورد نیاز طرح. .

۹-   برنامه ریزی و هماهنگی جهت تدارک مکان استقرار، استراحت و غذای همکاران گرو ه راه اندازی در مواقع حضور درمحل طرح (سایت) .

۱۰-   هماهنگی بمنظور حصول اطمینان از نصب صحیح تجهیزات و ماشین آلات و قطعات بکار رفته در تجهیزات طرح / پروژه و انطباق آنها طبق مدارک فنی .

۱۱-   هماهنگی و پیگیری در جهت نظارت برآزمایش های متداول کابلهای برق و هماهنگی برای تهیه و تائید مدارک انجام آنها با نظارت خدمات مهندسی‌ برق ستاد و اداره تعمیرات شرکت بهره بردار .

۱۲-   هماهنگی و پیگیری انجام آزمایشات بارگذاری و جابجائی جرثقیل های سقفی با کمک وزنه های استاندارد و تحویل و تحول آنها .

۱۳-   هماهنگی و پیگیری جهت آماده سازی و تحویل و تحول اتاق فرمان و متعلقات ساختمانی مربوط به آن با نظارت و همکاری خدمات مهندسی و بهسازی اماکن و تأسیسات و اداره (بهر ه برداری نفت/ تأسیسات تقویت فشار/گاز و گازمایع) .

۱۴- هماهنگی و پیگیری جهت آماده سازی و تحویل و تحول کارگاه و یا ساختمان تعمیرات و متعلقات ساختمانی و ماشین آلات و ابزارمستقر در آن با نظارت و همکاری خدمات مهندسی و بهسازی اماکن و تأسیسات و اداره تعمیرات شرکت بهره بردار.

۱۵-   هماهنگی و پیگیری درجهت آماده سازی و راه اندازی و تحویل و تحول دستگاههای تهویه مطبوع ساختمانها و اماکن صنعتی (HVAC) .

۱۶-   هماهنگی بمنظور مطابقت خطوط لـولـه با نقشه های P&ID و ارائه نقطه نظرات اصلاحی بر روی آنها قبل از آزمایشات فشار ایستائی مربوطه .

۱۷-     هماهنگی و نظارت برمراحل شستشو، آزمایشات فشار ایستائی، تخلیه و خشک کردن خطوط لوله و تکمیل مدارک و تائید آنها .

۱۸-   هماهنگی و نظارت برانجام عملیات اسید شوئی با حضور کارشناسان مربوطه ( این عملیات توسط پیمانکار و با نظارت کارشناسان مهندسی خوردگی فلزات و کارشناسان مکانیک خدمات مهندسی تعمیرات   انجام میشود ).

۱۹-   هماهنگی و پیگیری جهت آماده سازی دیزل ژنراتور برق اضطراری وانجام آزمایشات اولیه متداول

 

با احترام ، علی رضایی ، مشاور مدیریت ایمنی فرایند