Crisis in iran   نگاهی به مدیریت بحرانهای صنعتی در ایران مدیریت بحران به عنوان فرایندی نظام یافته تعریف می‌شود كه ... ادامه مطلب
(https://goo.gl/AZMEUN) این مطلب را برای مجله وزین چشم انداز نفت نوشتم با لینک بالا: مقدمه:  موسسه مارش & مک لن نان، یک ... ادامه مطلب
بحران ها همیشه از جنس آتش یا انفجار و یا سیل نیستند. بحران ها گاهی با غرش و رعد همراهند ... ادامه مطلب
در کشورهای توسعه یافته، حوادث به دو دلیل عمده، بررسی و آنالیز میشوند :  اول یافتن علل اصلی و دوم ... ادامه مطلب
پس از بروز حوادث و سوانح بزرگ در کشورهای مختلف و احساس نیاز به ایجاد ساختارهای سازمانی، مراکزی به منظور ... ادامه مطلب
سامانه فرماندهی حادثه  ICS در حال حاضر رایج ترین نظام اعمال مدیریت سوانح و حوادث جهان است کـه مقبولیـت آن ... ادامه مطلب
از فرایند های آماده سازی برای تخفیف و کاهش و بازیابی(جبران ) بعد از یک شرایط اضطراری تشکیل می شود. ... ادامه مطلب
طرح ریزی برای پاسخ در شرایط اضطراري زندگی با شور و شتاب در حرکت است....  در یکی از مجتمع های صنعتی ... ادامه مطلب