Crisis in iran   نگاهی به مدیریت بحرانهای صنعتی در ایران مدیریت بحران به عنوان فرایندی نظام یافته تعریف می‌شود كه ... ادامه مطلب
این مطلب را برای مجله وزین چشم انداز نفت (شماره 31) نوشتم: مقدمه:  موسسه مارش & مک لن نان، یک نهاد ... ادامه مطلب
بحران ها همیشه از جنس آتش یا انفجار و یا سیل نیستند. بحران ها گاهی با غرش و رعد همراهند ... ادامه مطلب
در کشورهای توسعه یافته، حوادث به دو دلیل عمده، بررسی و آنالیز میشوند :  اول یافتن علل اصلی و دوم ... ادامه مطلب
پس از بروز حوادث و سوانح بزرگ در کشورهای مختلف و احساس نیاز به ایجاد ساختارهای سازمانی، مراکزی به منظور ... ادامه مطلب
سامانه فرماندهی حادثه  ICS در حال حاضر رایج ترین نظام اعمال مدیریت سوانح و حوادث جهان است کـه مقبولیـت آن ... ادامه مطلب
از فرایند های آماده سازی برای تخفیف و کاهش و بازیابی(جبران ) بعد از یک شرایط اضطراری تشکیل می شود. ... ادامه مطلب
طرح ریزی برای پاسخ در شرایط اضطراري زندگی با شور و شتاب در حرکت است....  در یکی از مجتمع های صنعتی ... ادامه مطلب